How to get credit

ทำข้อสอบผ่านระบบ โดย submit หลังจากกรอกลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำจะส่งข้อมูลการทำแบบทดสอบ CE ของท่านไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เพื่อขึ้นทะเบียนเก็บเครดิตให้ท่านต่อไป โดยข้อสอบ 1 ชุด มีเวลาทำ 1 เดือน หลังจากน้ันระบบจะตรวจสอบคะแนนและส่งข้อมูลให้กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อไป “ตรวจสอบคะแนนหลังจากส่งแบบทดสอบได้ที่ http://cce.vetcouncil.or.th/ (คะแนนจะขึ้นในระบบหลังจากปิดกิจกรรม 2-3 เดือน)”


หมายเหตุ

สัตวแพทย์ผู้ตอบคำถามถูก 1 ชุดมาตรฐาน จะต้องตอบถูก 60% จึงได้รับคะแนน 1 หน่วยกิต
เฉพาะสัตวแพทย์ที่ลงทะเบียนกับทางระบบอย่างครบถ้วนเท่านั้น จึงจะได้รับการสะสมหน่วยกิต
จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

CE : Continuing Education