Best Article

แก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

Demodicosis ในสุนัขและแมว

หนึ่งในคำถามจากเจ้าของสัตว์ที่มักจะสอบถามคุณหมอกันอยู่เสมอคงหนีไม่พ้นเรื่อง “ไรขี้เรื้อนเปียก” ซึ่งมักจะเข้าใจกันผิดกันไปไกล ตั้งแต่เรื่องการติดต่อ การเกิดโรค รวมถึงการป้องกันรักษา หน้าที่ของสัตวแพทย์จึงหนีไม่พ้นการตอบคำถาม และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค “ไรขี้เรื้อนเปียก” หรือ “demodicosis” เพื่อการจัดการและรักษาโรคนี้ในสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องเหมาะสม

ดังนั้นเรามาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันดีกว่า

Topics

Submit to get CE